European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

29.05.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 509 840 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 361 999 705
  2.1 SVF debitoru parādi 84 550 11
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 449 694
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 153 222 504
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 398 85
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 398 85
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 998 030 18 611
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 451 273
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 997 529 18 300
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 38
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 34 430 −1 229
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 222 645 24 740
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 019 918 24 382
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 727 358
8 Valdības parāds euro 23 322 0
9 Pārējie aktīvi 279 184 −2 621
Kopā aktīvi 5 596 070 40 794
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 353 308 5 110
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 274 324 29 337
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 951 967 6 611
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 322 357 22 726
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 207 −1 356
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 646 185 15 646
  5.1 Saistības pret valdību 518 432 13 381
  5.2 Pārējās saistības 127 752 2 265
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 348 334 −4 271
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 043 335
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 854 −171
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 854 −171
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 945 0
10 Pārējās saistības 275 868 −3 836
11 Pārvērtēšanas konti 507 111 0
12 Kapitāls un rezerves 108 891 0
Kopā pasīvi 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020