European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

29 mei 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 509.840 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 361.999 705
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.550 11
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.449 694
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 153.222 504
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.398 85
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.398 85
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 998.030 18.611
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 451 273
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 997.529 18.300
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 50 38
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 34.430 −1.229
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.222.645 24.740
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.019.918 24.382
  7.2 Overige effecten 202.727 358
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.322 0
9 Overige activa 279.184 −2.621
Totaal activa 5.596.070 40.794
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.353.308 5.110
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.274.324 29.337
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.951.967 6.611
  2.2 Depositofaciliteit 322.357 22.726
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.207 −1.356
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 646.185 15.646
  5.1 Overheid 518.432 13.381
  5.2 Overige verplichtingen 127.752 2.265
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 348.334 −4.271
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.043 335
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.854 −171
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.854 −171
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.945 0
10 Overige passiva 275.868 −3.836
11 Herwaarderingsrekeningen 507.111 0
12 Kapitaal en reserves 108.891 0
Totaal passiva 5.596.070 40.794
Annexes
2 June 2020