European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

29. mája 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 509 840 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 361 999 705
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 550 11
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 449 694
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 153 222 504
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 398 85
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 398 85
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 998 030 18 611
  5.1 Hlavné refinančné operácie 451 273
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 997 529 18 300
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 50 38
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 430 −1 229
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 222 645 24 740
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 019 918 24 382
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 727 358
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 322 0
9 Ostatné aktíva 279 184 −2 621
Aktíva spolu 5 596 070 40 794
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 353 308 5 110
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 274 324 29 337
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 951 967 6 611
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 322 357 22 726
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 207 −1 356
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 646 185 15 646
  5.1 Verejná správa 518 432 13 381
  5.2 Ostatné záväzky 127 752 2 265
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 348 334 −4 271
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 043 335
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 854 −171
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 854 −171
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 945 0
10 Ostatné záväzky 275 868 −3 836
11 Účty precenenia 507 111 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 891 0
Pasíva spolu 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020