Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

29. maj 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.840 −1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 361.999 705
  2.1 Terjatve do MDS 84.550 11
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.449 694
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 153.222 504
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.398 85
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.398 85
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 998.030 18.611
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 451 273
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 997.529 18.300
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 38
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.430 −1.229
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.222.645 24.740
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.019.918 24.382
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.727 358
8 Javni dolg v eurih 23.322 0
9 Druga sredstva 279.184 −2.621
Skupaj sredstva 5.596.070 40.794
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.353.308 5.110
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.274.324 29.337
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.951.967 6.611
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 322.357 22.726
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.207 −1.356
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 646.185 15.646
  5.1 Sektor država 518.432 13.381
  5.2 Druge obveznosti 127.752 2.265
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 348.334 −4.271
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.043 335
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.854 −171
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.854 −171
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0
10 Druge obveznosti 275.868 −3.836
11 Računi prevrednotenja 507.111 0
12 Kapital in rezerve 108.891 0
Skupaj obveznosti 5.596.070 40.794
2 June 2020
Commentary