European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

29 maja 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 509.840 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 361.999 705
  2.1 Należności od MFW 84.550 11
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.449 694
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 153.222 504
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.398 85
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.398 85
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 998.030 18.611
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 451 273
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 997.529 18.300
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 50 38
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.430 −1.229
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.222.645 24.740
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.019.918 24.382
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.727 358
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.322 0
9 Pozostałe aktywa 279.184 −2.621
Aktywa razem 5.596.070 40.794
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.353.308 5.110
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.274.324 29.337
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.951.967 6.611
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 322.357 22.726
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.207 −1.356
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 646.185 15.646
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 518.432 13.381
  5.2 Pozostałe zobowiązania 127.752 2.265
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 348.334 −4.271
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.043 335
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.854 −171
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.854 −171
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.945 0
10 Pozostałe pasywa 275.868 −3.836
11 Różnice z wyceny 507.111 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.891 0
Pasywa razem 5.596.070 40.794
Annexes
2 June 2020