Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 juli 2016

2 augusti 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 juli 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 271,8 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 juli 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 0,8 miljarder USD

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 340,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,5 miljarder EUR till 1 097 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 34 miljarder EUR till 179,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,6 miljarder EUR till 202,4 miljarder EUR. Onsdagen den 27 juli 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 43,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 9,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 331,2 miljarder EUR (jämfört med 320,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,4 miljarder EUR till 1 298,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 29 juli 2016 Förändring jämfört med den 22 juli 2016 – Köp Förändring jämfört med den 22 juli 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -1,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,5 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 186,6 miljarder EUR +1,0 miljard EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,4 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 13,2 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 944,9 miljarder EUR +16,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 109,8 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,5 miljarder EUR till 698,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.558 −1.026
  2.1 Fordringar på IMF 77.423 −159
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 230.135 −866
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.157 2.572
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.505 219
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.505 219
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 533.619 3.058
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 49.593 6.024
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 483.982 −2.817
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 44 −148
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 94.005 −406
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.639.382 15.665
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.298.808 17.388
  7.2 Andra värdepapper 340.574 −1.723
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 219.464 −1.612
Summa tillgångar 3.284.309 18.471
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.096.974 3.500
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.029.691 44.207
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 698.426 33.536
  2.2 Inlåningsfacilitet 331.245 10.679
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 20 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.649 7
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 277.028 −32.457
  5.1 Offentliga sektorn 179.356 −33.961
  5.2 Övriga skulder 97.673 1.504
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 82.965 3.942
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.073 44
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.391 985
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.391 985
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 203.294 −1.754
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.834 −2
Summa skulder 3.284.309 18.471

Kontakt för media