Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.7.2016

2.8.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.7.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 271,8 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.7.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 0,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,7 miljardilla eurolla 340,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,5 miljardilla eurolla 1 097 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 34 miljardilla eurolla 179,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,6 miljardilla eurolla 202,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.7.2016 erääntyi 43,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 49,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 9,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 7 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 331,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 320,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,4 miljardilla eurolla 1 298,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 29.7.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -1,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,5 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 186,6 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,4 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 13,2 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 944,9 miljardia euroa +16,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 109,8 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 33,5 miljardilla eurolla 698,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 558 −1 026
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 423 −159
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 230 135 −866
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 157 2 572
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 505 219
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 505 219
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 533 619 3 058
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 49 593 6 024
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 483 982 −2 817
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 44 −148
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 94 005 −406
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 639 382 15 665
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 298 808 17 388
  7.2 Muut arvopaperit 340 574 −1 723
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 219 464 −1 612
Vastaavaa yhteensä 3 284 309 18 471
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 096 974 3 500
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 029 691 44 207
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 698 426 33 536
  2.2 Talletusmahdollisuus 331 245 10 679
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 20 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 649 7
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 277 028 −32 457
  5.1 Julkisyhteisöt 179 356 −33 961
  5.2 Muut 97 673 1 504
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 82 965 3 942
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 073 44
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 391 985
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 391 985
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 203 294 −1 754
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 834 −2
Vastattavaa yhteensä 3 284 309 18 471

Yhteyshenkilöt