Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 29. jūlijā

2016. gada 2. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 29. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 271.8 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 28. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.8 mljrd. euro

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 340.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.5 mljrd. euro (līdz 1 097 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34 mljrd. euro (līdz 179.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.6 mljrd. euro (līdz 202.4 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 27. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 43.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 49.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 9.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 331.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 320.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.4 mljrd. euro (līdz 1 298.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 29. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro –1.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.5 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 186.6 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.4 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 13.2 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 944.9 mljrd. euro 16.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 109.8 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 33.5 mljrd. euro (līdz 698.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 558 −1 026
  2.1 SVF debitoru parādi 77 423 −159
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 230 135 −866
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 157 2 572
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 505 219
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 505 219
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 533 619 3 058
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 49 593 6 024
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 483 982 −2 817
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 44 −148
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 94 005 −406
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 639 382 15 665
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 298 808 17 388
  7.2 Pārējie vērtspapīri 340 574 −1 723
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 219 464 −1 612
Kopā aktīvi 3 284 309 18 471
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 096 974 3 500
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 029 691 44 207
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 698 426 33 536
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 331 245 10 679
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 20 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 649 7
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 277 028 −32 457
  5.1 Saistības pret valdību 179 356 −33 961
  5.2 Pārējās saistības 97 673 1 504
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 82 965 3 942
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 073 44
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 391 985
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 391 985
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 203 294 −1 754
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 834 −2
Kopā pasīvi 3 284 309 18 471

Kontaktinformācija presei