Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 juli 2016

2 augustus 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 juli 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 271,8 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 juli 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 0,8 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 340,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,5 miljard naar EUR 1.097 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 34 miljard naar EUR 179,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 7,6 miljard naar EUR 202,4 miljard. Op woensdag 27 juli 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 43,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 9,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 331,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 320,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,4 miljard naar EUR 1.298,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 29 juli 2016 Verschil t.o.v. 22 juli 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 22 juli 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -EUR 1,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,5 miljard - -EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 186,6 miljard +EUR 1,0 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,4 miljard +EUR 0,3 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 13,2 miljard +EUR 1,4 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 944,9 miljard +EUR 16,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 109,8 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,5 miljard naar EUR 698,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.558 −1.026
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.423 −159
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 230.135 −866
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.157 2.572
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.505 219
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.505 219
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 533.619 3.058
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 49.593 6.024
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 483.982 −2.817
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 44 −148
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 94.005 −406
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.639.382 15.665
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.298.808 17.388
  7.2 Overige waardepapieren 340.574 −1.723
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 219.464 −1.612
Totaal activa 3.284.309 18.471
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.096.974 3.500
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.029.691 44.207
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 698.426 33.536
  2.2 Depositofaciliteit 331.245 10.679
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 20 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.649 7
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 277.028 −32.457
  5.1 Overheid 179.356 −33.961
  5.2 Overige verplichtingen 97.673 1.504
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 82.965 3.942
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.073 44
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.391 985
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.391 985
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 203.294 −1.754
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.834 −2
Totaal passiva 3.284.309 18.471

Contactpersonen voor de media