Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 юли 2016 г.

2 август 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 юли 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,5 млрд. евро до 271,8 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 юли 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 0,8 млрд. щатски долара

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,7 млрд. евро до 340,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,5 млрд. евро до 1097 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 34 млрд. евро до 179,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 7,6 млрд. евро до 202,4 млрд. евро. На 27 юли 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 43,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 9,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7 млрд. евро.

Използването на пределното кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е практически на нулево ниво (спрямо 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 331,2 млрд. евро (спрямо 320,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,4 млрд. евро до 1298,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 29 юли 2016 г. Разлика спрямо 22 юли 2016 г. – покупки Разлика спрямо 22 юли 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -1,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,5 млрд. евро - -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 186,6 млрд. евро +1,0 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,4 млрд. евро +0,3 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 13,2 млрд. евро +1,4 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 944,9 млрд. евро +16,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 109,8 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 33,5 млрд. евро до 698,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 558 −1 026
  2.1 Вземания от МВФ 77 423 −159
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 230 135 −866
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 157 2 572
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 505 219
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 505 219
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 533 619 3 058
  5.1 Основни операции по рефинансиране 49 593 6 024
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 483 982 −2 817
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 44 −148
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 94 005 −406
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 639 382 15 665
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 298 808 17 388
  7.2 Други ценни книжа 340 574 −1 723
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 219 464 −1 612
Общо активи 3 284 309 18 471
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 096 974 3 500
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 029 691 44 207
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 698 426 33 536
  2.2 Депозитно улеснение 331 245 10 679
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 20 −7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 649 7
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 277 028 −32 457
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 179 356 −33 961
  5.2 Други задължения 97 673 1 504
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 82 965 3 942
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 073 44
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 391 985
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 391 985
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 203 294 −1 754
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 834 −2
Общо пасиви 3 284 309 18 471

Данни за контакт за медиите