Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. červenci 2016

2. srpna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. července 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,5 mld. EUR na 271,8 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. července 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,8 mld. EUR

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 340,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,5 mld. EUR na 1 097 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 34 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 7,6 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. Ve středu 27. července 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 43,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 9,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 331,2 mld. EUR (ve srovnání s 320,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,4 mld. EUR na 1 298,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 29. červenci 2016 Rozdíl v porovnání s 22. červencem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 22. červencem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR -1,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,5 mld. EUR -0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 186,6 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,4 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 13,2 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 944,9 mld. EUR +16,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 109,8 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,5 mld. EUR na 698,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 141 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 558 −1 026
  2.1 Pohledávky za MMF 77 423 −159
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 230 135 −866
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 157 2 572
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 505 219
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 505 219
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 533 619 3 058
  5.1 Hlavní refinanční operace 49 593 6 024
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 483 982 −2 817
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 44 −148
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 94 005 −406
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 639 382 15 665
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 298 808 17 388
  7.2 Ostatní cenné papíry 340 574 −1 723
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 219 464 −1 612
Aktiva celkem 3 284 309 18 471
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 096 974 3 500
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 029 691 44 207
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 698 426 33 536
  2.2 Vkladová facilita 331 245 10 679
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 20 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 649 7
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 277 028 −32 457
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 179 356 −33 961
  5.2 Ostatní závazky 97 673 1 504
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 82 965 3 942
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 073 44
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 391 985
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 391 985
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 203 294 −1 754
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 834 −2
Pasiva celkem 3 284 309 18 471

Kontakty pro média