Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. srpnja 2016.

2. kolovoza 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. srpnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,5 mlrd. EUR na 271,8 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
28. srpnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,8 mlrd. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,7 mlrd. EUR na 340,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,5 mlrd. EUR na 1.097 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 34 mlrd. EUR na 179,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 7,6 mlrd. EUR na 202,4 mlrd. EUR. U srijedu, 27. srpnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 43,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 49,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 9,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 7 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 331,2 mlrd. EUR (u odnosu na 320,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,4 mlrd. EUR na 1.298,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 29. srpnja 2016. Razlika u odnosu na 22. srpnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 22. srpnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR –1,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,5 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 186,6 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,4 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 13,2 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 944,9 mlrd. EUR +16,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 109,8 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 33,5 mlrd. EUR na 698,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 558 −1 026
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 423 −159
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 230 135 −866
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 157 2 572
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 505 219
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 505 219
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 533 619 3 058
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 49 593 6 024
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 483 982 −2 817
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 44 −148
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 94 005 −406
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 639 382 15 665
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 298 808 17 388
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 340 574 −1 723
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 219 464 −1 612
Ukupno imovina 3 284 309 18 471
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 096 974 3 500
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 029 691 44 207
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 698 426 33 536
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 331 245 10 679
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 20 −7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 649 7
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 277 028 −32 457
  5.1 Opća država 179 356 −33 961
  5.2 Ostale obveze 97 673 1 504
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 82 965 3 942
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 073 44
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 7 391 985
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 391 985
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 203 294 −1 754
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 834 −2
Ukupno obveze 3 284 309 18 471

Kontaktni podatci za medije