Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 lipca 2016 roku

2 sierpnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld EUR, do 271,8 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28.07.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,8 mld USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,7 mld EUR, do 340,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,5 mld EUR, do 1097 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 34 mld EUR, do 179,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7,6 mld EUR, do 202,4 mld EUR. W środę 27.07.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 43,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 49,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 9,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 331,2 mld EUR (wobec 320,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,4 mld EUR, do 1298,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 29.07.2016 Różnica wobec 22.07.2016 – zakup Różnica wobec 22.07.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR 1,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,5 mld EUR -0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 186,6 mld EUR +1,0 mld EUR 0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,4 mld EUR +0,3 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 13,2 mld EUR +1,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 944,9 mld EUR +16,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 109,8 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 33,5 mld EUR, do 698,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.558 −1.026
  2.1 Należności od MFW 77.423 −159
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 230.135 −866
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.157 2.572
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.505 219
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.505 219
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 533.619 3.058
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 49.593 6.024
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 483.982 −2.817
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 44 −148
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 94.005 −406
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.639.382 15.665
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.298.808 17.388
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 340.574 −1.723
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 219.464 −1.612
Aktywa razem 3.284.309 18.471
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.096.974 3.500
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.029.691 44.207
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 698.426 33.536
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 331.245 10.679
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 20 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.649 7
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 277.028 −32.457
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 179.356 −33.961
  5.2 Pozostałe zobowiązania 97.673 1.504
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 82.965 3.942
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.073 44
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.391 985
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.391 985
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 203.294 −1.754
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.834 −2
Pasywa razem 3.284.309 18.471

Kontakt z mediami