Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. juuli 2016

2. august 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. juulil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,5 miljardi euro võrra 271,8 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. juuli 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,7 miljardi euro võrra 340,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,5 miljardi euro võrra 1097 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 34 miljardi euro võrra 179,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,6 miljardi euro võrra 202,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. juulil 2016 möödus 43,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 9,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 331,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 320,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,4 miljardi euro võrra 1298,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 29. juuli 2016 Erinevus võrreldes 22. juuliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 22. juuliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot –1,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,5 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 186,6 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,4 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 13,2 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 944,9 miljardit eurot +16,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 109,8 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,5 miljardi euro võrra 698,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 558 −1 026
  2.1 Nõuded RVFle 77 423 −159
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 230 135 −866
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 157 2 572
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 505 219
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 505 219
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 533 619 3 058
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 49 593 6 024
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 483 982 −2 817
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 44 −148
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 94 005 −406
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 639 382 15 665
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 298 808 17 388
  7.2 Muud väärtpaberid 340 574 −1 723
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 219 464 −1 612
Varad kokku 3 284 309 18 471
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 096 974 3 500
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 029 691 44 207
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 698 426 33 536
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 331 245 10 679
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 20 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 649 7
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 277 028 −32 457
  5.1 Valitsussektor 179 356 −33 961
  5.2 Muud kohustused 97 673 1 504
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 82 965 3 942
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 073 44
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 391 985
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 391 985
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 203 294 −1 754
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 834 −2
Kohustused kokku 3 284 309 18 471

Kontaktandmed