Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. júlu 2016

2. augusta 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. júla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,5 mld. EUR na 271,8 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. júla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,8 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,7 mld. EUR na 340,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,5 mld. EUR na 1 097 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 34 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 7,6 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. V stredu 27. júla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 43,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 49,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 9,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 331,2 mld. EUR (v porovnaní s 320,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,4 mld. EUR na 1 298,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 29. júlu 2016 Zmena oproti 22. júlu 2016: nákup Zmena oproti 22. júlu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,5 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 186,6 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,4 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 13,2 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 944,9 mld. EUR +16,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 109,8 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 33,5 mld. EUR na 698,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 558 −1 026
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 423 −159
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 230 135 −866
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 157 2 572
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 505 219
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 505 219
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 533 619 3 058
  5.1 Hlavné refinančné operácie 49 593 6 024
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 483 982 −2 817
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 44 −148
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 94 005 −406
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 639 382 15 665
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 298 808 17 388
  7.2 Ostatné cenné papiere 340 574 −1 723
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 219 464 −1 612
Aktíva spolu 3 284 309 18 471
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 096 974 3 500
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 029 691 44 207
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 698 426 33 536
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 331 245 10 679
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 20 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 649 7
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 277 028 −32 457
  5.1 Verejná správa 179 356 −33 961
  5.2 Ostatné záväzky 97 673 1 504
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 82 965 3 942
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 073 44
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 391 985
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 391 985
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 203 294 −1 754
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 834 −2
Pasíva spolu 3 284 309 18 471

Kontakt pre médiá