Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. julija 2016

2. avgust 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. julija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 271,8 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. julij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 0,8 mrd USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 340,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,5 milijarde EUR na 1.097 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 34 milijard EUR na 179,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7,6 milijarde EUR na 202,4 milijarde EUR. V sredo, 27. julija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 43,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 49,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 9,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 331,2 milijarde EUR (v primerjavi s 320,6 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,4 milijarde EUR na 1.298,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 29. julija 2016 Razlika od 22. julija 2016 – kupljeno Razlika od 22. julija 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - –1,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,5 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 186,6 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,4 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 13,2 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 944,9 milijarde EUR +16,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 109,8 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 33,5 milijarde EUR na 698,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 307.558 −1.026
  2.1 Terjatve do MDS 77.423 −159
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 230.135 −866
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.157 2.572
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.505 219
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.505 219
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 533.619 3.058
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 49.593 6.024
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 483.982 −2.817
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 44 −148
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 94.005 −406
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.639.382 15.665
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.298.808 17.388
  7.2 Drugi vrednostni papirji 340.574 −1.723
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 219.464 −1.612
Skupaj sredstva 3.284.309 18.471
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.096.974 3.500
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.029.691 44.207
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 698.426 33.536
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 331.245 10.679
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 20 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.649 7
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 277.028 −32.457
  5.1 Sektor država 179.356 −33.961
  5.2 Druge obveznosti 97.673 1.504
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 82.965 3.942
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.073 44
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.391 985
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.391 985
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 203.294 −1.754
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.834 −2
Skupaj obveznosti 3.284.309 18.471

Stiki za medije