Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. juli 2016

2. august 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. juli 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 271,8 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. juli 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 0,8 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,7 mia. euro til 340,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,5 mia. euro til 1.097 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 34 mia. euro til 179,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,6 mia. euro til 202,4 mia. euro. Onsdag den 27. juli 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 43,6 mia. euro, og en ny på 49,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 9,4 mia. euro, og en ny på 7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk talt nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 331,2 mia. euro (mod 320,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,4 mia. euro til 1.298,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 29. juli 2016 Ændring i forhold til 22. juli 2016 – opkøb Ændring i forhold til 22. juli 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -1,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,5 mia. euro - -0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 186,6 mia. euro +1,0 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,4 mia. euro +0,3 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 13,2 mia. euro +1,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 944,9 mia. euro +16,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 109,8 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,5 mia. euro til 698,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.558 −1.026
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.423 −159
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 230.135 −866
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.157 2.572
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.505 219
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.505 219
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 533.619 3.058
  5.1 Primære markedsoperationer 49.593 6.024
  5.2 Langfristede markedsoperationer 483.982 −2.817
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 44 −148
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 94.005 −406
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.639.382 15.665
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.298.808 17.388
  7.2 Andre værdipapirer 340.574 −1.723
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 219.464 −1.612
Aktiver i alt 3.284.309 18.471
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.096.974 3.500
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.029.691 44.207
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 698.426 33.536
  2.2 Indlånsfacilitet 331.245 10.679
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 20 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.649 7
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 277.028 −32.457
  5.1 Offentlig forvaltning og service 179.356 −33.961
  5.2 Andre forpligtelser 97.673 1.504
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 82.965 3.942
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.073 44
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.391 985
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.391 985
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 203.294 −1.754
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.834 −2
Passiver i alt 3.284.309 18.471

Medie- og pressehenvendelser