Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 april 2016

26 april 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 april 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 261,7 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 april 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 33 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 349,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 1 068,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,7 miljarder EUR till 162,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3,5 miljarder EUR till 241 miljarder EUR. Onsdagen den 20 april 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 55,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 54 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 274,9 miljarder EUR (jämfört med 281,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,2 miljarder EUR till 1 041,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 22 april 2016 Förändring jämfört med 15 april 2016 – Köp Förändring jämfört med 15 april 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 171,0 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,2 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 709,0 miljarder EUR +19,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 114,7 miljarder EUR - -2,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,3 miljarder EUR till 579 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.304 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 294.763 −692
  2.1 Fordringar på IMF 77.402 −21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 217.361 −671
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.893 227
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.202 −281
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.202 −281
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 516.764 −2.202
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 54.019 −1.689
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.706 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 40 −513
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 109.750 −248
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.390.806 19.539
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.041.474 19.222
  7.2 Andra värdepapper 349.333 317
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.985 0
9 Övriga tillgångar 216.714 732
Summa tillgångar 2.983.183 17.076
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.068.586 −231
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 854.811 −10.989
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 579.040 −5.278
  2.2 Inlåningsfacilitet 274.865 −6.370
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 905 659
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.109 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 255.863 24.778
  5.1 Offentliga sektorn 162.192 23.745
  5.2 Övriga skulder 93.670 1.033
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 55.019 3.108
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.172 −639
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.218 215
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.218 215
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 205.202 831
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.666 0
Summa skulder 2.983.183 17.076