Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 22. aprīlī

2016. gada 26. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 22. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 261.7 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 21. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 33 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 349.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 1 068.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.7 mljrd. euro (līdz 162.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3.5 mljrd. euro (līdz 241 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 20. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 55.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 54 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 274.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 281.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.2 mljrd. euro (līdz 1 041.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 22. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 171.0 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.2 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 709.0 mljrd. euro +19.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 114.7 mljrd. euro –2.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.3 mljrd. euro (līdz 579 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 304 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 294 763 −692
  2.1 SVF debitoru parādi 77 402 −21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 217 361 −671
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 893 227
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 202 −281
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 202 −281
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 516 764 −2 202
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 54 019 −1 689
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 706 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 40 −513
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 109 750 −248
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 390 806 19 539
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 041 474 19 222
  7.2 Pārējie vērtspapīri 349 333 317
8 Valdības parāds euro 26 985 0
9 Pārējie aktīvi 216 714 732
Kopā aktīvi 2 983 183 17 076
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 068 586 −231
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 854 811 −10 989
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 579 040 −5 278
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 274 865 −6 370
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 905 659
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 109 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 255 863 24 778
  5.1 Saistības pret valdību 162 192 23 745
  5.2 Pārējās saistības 93 670 1 033
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 55 019 3 108
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 172 −639
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 218 215
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 218 215
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 205 202 831
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 666 0
Kopā pasīvi 2 983 183 17 076