Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. dubnu 2016

26. dubna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. dubna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 261,7 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. dubna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 33 mil. USD -

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 349,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 1 068,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,7 mld. EUR na 162,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 3,5 mld. EUR na 241 mld. EUR. Ve středu 20. dubna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 55,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 54 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 274,9 mld. EUR (ve srovnání s 281,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,2 mld. EUR na 1 041,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 22. dubnu 2016 Rozdíl v porovnání s 15. dubnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 15. dubnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 171,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 709,0 mld. EUR +19,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 114,7 mld. EUR -2,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,3 mld. EUR na 579 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 304 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 294 763 −692
  2.1 Pohledávky za MMF 77 402 −21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 217 361 −671
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 893 227
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 202 −281
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 202 −281
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 516 764 −2 202
  5.1 Hlavní refinanční operace 54 019 −1 689
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 706 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 40 −513
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 109 750 −248
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 390 806 19 539
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 041 474 19 222
  7.2 Ostatní cenné papíry 349 333 317
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 985 0
9 Ostatní aktiva 216 714 732
Aktiva celkem 2 983 183 17 076
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 068 586 −231
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 854 811 −10 989
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 579 040 −5 278
  2.2 Vkladová facilita 274 865 −6 370
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 905 659
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 109 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 255 863 24 778
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 162 192 23 745
  5.2 Ostatní závazky 93 670 1 033
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 55 019 3 108
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 172 −639
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 218 215
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 218 215
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 205 202 831
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 666 0
Pasiva celkem 2 983 183 17 076