Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 kwietnia 2016 roku

26 kwietnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR, do 261,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21.04.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 33 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR, do 349,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld EUR, do 1068,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 23,7 mld EUR, do 162,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3,5 mld EUR, do 241 mld EUR. W środę 20.04.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 55,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 54 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 274,9 mld EUR (wobec 281,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,2 mld EUR, do 1041,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 22.04.2016 Różnica wobec 15.04.2016 – zakup Różnica wobec 15.04.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 171,0 mld EUR +1,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,2 mld EUR +0,2 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 709,0 mld EUR +19,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 114,7 mld EUR 2,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5,3 mld EUR, do 579 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.304 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 294.763 −692
  2.1 Należności od MFW 77.402 −21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 217.361 −671
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.893 227
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.202 −281
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.202 −281
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 516.764 −2.202
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 54.019 −1.689
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.706 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 40 −513
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 109.750 −248
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.390.806 19.539
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.041.474 19.222
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 349.333 317
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.985 0
9 Pozostałe aktywa 216.714 732
Aktywa razem 2.983.183 17.076
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.068.586 −231
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 854.811 −10.989
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 579.040 −5.278
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 274.865 −6.370
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 905 659
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.109 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 255.863 24.778
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 162.192 23.745
  5.2 Pozostałe zobowiązania 93.670 1.033
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 55.019 3.108
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.172 −639
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.218 215
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.218 215
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 205.202 831
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.666 0
Pasywa razem 2.983.183 17.076
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami