Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 април 2016 г.

26 април 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 22 април 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 261,7 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 април 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 33 млн. щатски долара -

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 349,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 1068,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 23,7 млрд. евро до 162,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,5 млрд. евро до 241 млрд. евро. На 20 април 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 55,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 54 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 274,9 млрд. евро (при 281,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,2 млрд. евро до 1041,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 22 април 2016 г. Разлика спрямо 15 април 2016 г. – покупки Разлика спрямо 15 април 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 171,0 млрд. евро +1,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,2 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 709,0 млрд. евро +19,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 114,7 млрд. евро - -2,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 5,3 млрд. евро до 579 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 304 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 294 763 −692
  2.1 Вземания от МВФ 77 402 −21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 217 361 −671
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 893 227
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 202 −281
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 202 −281
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 516 764 −2 202
  5.1 Основни операции по рефинансиране 54 019 −1 689
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 706 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 40 −513
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 109 750 −248
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 390 806 19 539
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 041 474 19 222
  7.2 Други ценни книжа 349 333 317
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 985 0
9 Други активи 216 714 732
Общо активи 2 983 183 17 076
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 068 586 −231
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 854 811 −10 989
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 579 040 −5 278
  2.2 Депозитно улеснение 274 865 −6 370
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 905 659
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 109 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 255 863 24 778
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 162 192 23 745
  5.2 Други задължения 93 670 1 033
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 55 019 3 108
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 172 −639
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 218 215
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 218 215
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 205 202 831
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 666 0
Общо пасиви 2 983 183 17 076