Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. aprílu 2016

26. apríla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. apríla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 261,7 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. apríla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 33 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 349,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 1 068,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 23,7 mld. EUR na 162,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 3,5 mld. EUR na 241 mld. EUR. V stredu 20. apríla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 55,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 54 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 274,9 mld. EUR (v porovnaní s 281,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,2 mld. EUR na 1 041,5 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 22. aprílu 2016 Zmena oproti 15. aprílu 2016: nákup Zmena oproti 15. aprílu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 171,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 709,0 mld. EUR +19,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 114,7 mld. EUR -2,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 5,3 mld. EUR na 579 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 304 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 294 763 −692
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 402 −21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 217 361 −671
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 893 227
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 202 −281
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 202 −281
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 516 764 −2 202
  5.1 Hlavné refinančné operácie 54 019 −1 689
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 706 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 40 −513
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 109 750 −248
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 390 806 19 539
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 041 474 19 222
  7.2 Ostatné cenné papiere 349 333 317
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 985 0
9 Ostatné aktíva 216 714 732
Aktíva spolu 2 983 183 17 076
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 068 586 −231
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 854 811 −10 989
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 579 040 −5 278
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 274 865 −6 370
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 905 659
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 109 2
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 255 863 24 778
  5.1 Verejná správa 162 192 23 745
  5.2 Ostatné záväzky 93 670 1 033
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 55 019 3 108
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 172 −639
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 218 215
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 218 215
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 205 202 831
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 666 0
Pasíva spolu 2 983 183 17 076
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá