Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. aprila 2016

26. april 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. aprila 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 261,7 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. april 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 33 mio USD -

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 349,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 1.068,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,7 milijarde EUR na 162,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 3,5 milijarde EUR na 241 milijard EUR. V sredo, 20. aprila 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 55,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 54 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 274,9 milijarde EUR (v primerjavi z 281,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,2 milijarde EUR na 1.041,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 22. aprila 2016 Razlika od 15. aprila 2016 – kupljeno Razlika od 15. aprila 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 171,0 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,2 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 709,0 milijarde EUR +19,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 114,7 milijarde EUR - –2,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5,3 milijarde EUR na 579 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.304 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 294.763 −692
  2.1 Terjatve do MDS 77.402 −21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 217.361 −671
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.893 227
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.202 −281
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.202 −281
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 516.764 −2.202
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 54.019 −1.689
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.706 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 40 −513
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 109.750 −248
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.390.806 19.539
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.041.474 19.222
  7.2 Drugi vrednostni papirji 349.333 317
8 Dolg širše države v EUR 26.985 0
9 Druga sredstva 216.714 732
Skupaj sredstva 2.983.183 17.076
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.068.586 −231
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 854.811 −10.989
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 579.040 −5.278
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 274.865 −6.370
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 905 659
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.109 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 255.863 24.778
  5.1 Širša država 162.192 23.745
  5.2 Druge obveznosti 93.670 1.033
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 55.019 3.108
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.172 −639
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.218 215
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.218 215
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 205.202 831
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.666 0
Skupaj obveznosti 2.983.183 17.076
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije