Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 april 2016

26 april 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 april 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 261,7 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 april 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 33 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 349,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 1.068,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,7 miljard naar EUR 162,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3,5 miljard naar EUR 241 miljard. Op woensdag 20 april 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 55,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 54 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 274,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 281,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,2 miljard naar EUR 1.041,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 22 april 2016 Verschil ten opzichte van 15 april 2016 – Aankopen Verschil ten opzichte van 15 april 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 171,0 miljard +EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,2 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 709,0 miljard +EUR 19,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 114,7 miljard - -EUR 2,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,3 miljard naar EUR 579 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.304 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 294.763 −692
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.402 −21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 217.361 −671
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.893 227
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.202 −281
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.202 −281
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 516.764 −2.202
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 54.019 −1.689
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.706 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 40 −513
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 109.750 −248
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.390.806 19.539
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.041.474 19.222
  7.2 Overige waardepapieren 349.333 317
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.985 0
9 Overige activa 216.714 732
Totaal activa 2.983.183 17.076
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.068.586 −231
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 854.811 −10.989
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 579.040 −5.278
  2.2 Depositofaciliteit 274.865 −6.370
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 905 659
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.109 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 255.863 24.778
  5.1 Overheid 162.192 23.745
  5.2 Overige verplichtingen 93.670 1.033
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.019 3.108
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.172 −639
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.218 215
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.218 215
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 205.202 831
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.666 0
Totaal passiva 2.983.183 17.076