SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. april 2016

26. april 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. april 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 261,7 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. april 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 33 mio. USD -

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 349,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 1.068,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,7 mia. euro til 162,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3,5 mia. euro til 241 mia. euro. Onsdag den 20. april 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 55,7 mia. euro, og en ny på 54 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 274,9 mia. euro (mod 281,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,2 mia. euro til 1.041,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 22. april 2016 Ændring i forhold til 15. april 2016 – opkøb Ændring i forhold til 15. april 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 171,0 mia. euro +1,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,2 mia. euro +0,2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 709,0 mia. euro +19,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 114,7 mia. euro - -2,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,3 mia. euro til 579 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.304 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 294.763 −692
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.402 −21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 217.361 −671
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.893 227
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.202 −281
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.202 −281
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 516.764 −2.202
  5.1 Primære markedsoperationer 54.019 −1.689
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.706 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 40 −513
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 109.750 −248
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.390.806 19.539
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.041.474 19.222
  7.2 Andre værdipapirer 349.333 317
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.985 0
9 Andre aktiver 216.714 732
Aktiver i alt 2.983.183 17.076
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.068.586 −231
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 854.811 −10.989
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 579.040 −5.278
  2.2 Indlånsfacilitet 274.865 −6.370
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 905 659
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.109 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 255.863 24.778
  5.1 Offentlig forvaltning og service 162.192 23.745
  5.2 Andre forpligtelser 93.670 1.033
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 55.019 3.108
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.172 −639
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.218 215
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.218 215
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 205.202 831
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.666 0
Passiver i alt 2.983.183 17.076