Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. travnja 2016.

26. travnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. travnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 261,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
21. travnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 33 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,3 mlrd. EUR na 349,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,2 mlrd. EUR na 1.068,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 23,7 mlrd. EUR na 162,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 3,5 mlrd. EUR na 241 mlrd. EUR. U srijedu, 20. travnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 55,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 54 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 274,9 mlrd. EUR (u odnosu na 281,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,2 mlrd. EUR na 1.041,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 22. travnja 2016. Razlika u odnosu na 15. travnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 15. travnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 171,0 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,2 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 709,0 mlrd. EUR +19,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 114,7 mlrd. EUR –2,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 5,3 mlrd. EUR na 579 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 304 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 294 763 −692
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 402 −21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 217 361 −671
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 893 227
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 202 −281
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 202 −281
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 516 764 −2 202
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 54 019 −1 689
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 706 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 40 −513
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 109 750 −248
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 390 806 19 539
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 041 474 19 222
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 349 333 317
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 985 0
9 Ostala imovina 216 714 732
Ukupno imovina 2 983 183 17 076
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 068 586 −231
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 854 811 −10 989
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 579 040 −5 278
  2.2 Novčani depoziti 274 865 −6 370
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 905 659
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 109 2
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 255 863 24 778
  5.1 Opća država 162 192 23 745
  5.2 Ostale obveze 93 670 1 033
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 55 019 3 108
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 172 −639
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 218 215
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 218 215
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 205 202 831
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 666 0
Ukupno obveze 2 983 183 17 076