Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 februari 2016

16 februari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 februari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 269,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 februari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 90 miljoner USD 98 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 352,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 1 064,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,9 miljarder EUR till 105,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 11,9 miljarder EUR till 305,3 miljarder EUR. Onsdagen den 10 februari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 61,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 0,1 miljard EUR, före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) fortsatte vara nästan noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 219,7 miljarder EUR (jämfört med 232,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 15 miljarder EUR till 893,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 12 februari 2016 Förändring jämfört med den 5 februari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 5 februari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,1 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 155,1 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 17,8 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 570,0 miljarder EUR +12,7 miljard EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 122,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,1 miljarder EUR till 562,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 304.491 −290
  2.1 Fordringar på IMF 78.634 −659
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 225.857 369
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.992 127
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.331 −410
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.331 −410
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.104 −1.123
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.200 −1.027
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 464.880 −100
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 24 4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 115.873 2.689
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.246.061 14.440
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 893.897 15.026
  7.2 Andra värdepapper 352.164 −586
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 215.973 259
Summa tillgångar 2.827.603 15.690
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.064.110 −869
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 782.066 −5.941
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 562.296 7.123
  2.2 Inlåningsfacilitet 219.673 −13.067
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 97 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.851 −117
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 196.090 15.282
  5.1 Offentliga sektorn 105.939 15.949
  5.2 Övriga skulder 90.152 −667
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 52.326 5.812
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.635 −1.156
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.321 480
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.321 480
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 216.661 1.745
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.192 456
Summa skulder 2.827.603 15.690

Kontakt för media