Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 февруари 2016 г.

16 февруари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 12 февруари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,5 млрд. евро до 269,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 февруари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 90 млн. щатски долара 98 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 352,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 1064,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 15,9 млрд. евро до 105,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 11,9 млрд. евро до 305,3 млрд. евро. На 10 февруари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 61,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 60,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата 0,1 млрд. евро от операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 219,7 млрд. евро (при 232,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15 млрд. евро до 893,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 12 февруари 2016 г. Разлика спрямо 5 февруари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 5 февруари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,1 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 155,1 млрд. евро +2,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 17,8 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 570,0 млрд. евро +12,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 122,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 7,1 млрд. евро до 562,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 304 491 −290
  2.1 Вземания от МВФ 78 634 −659
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 225 857 369
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 992 127
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 331 −410
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 331 −410
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 104 −1 123
  5.1 Основни операции по рефинансиране 60 200 −1 027
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 464 880 −100
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 24 4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 115 873 2 689
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 246 061 14 440
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 893 897 15 026
  7.2 Други ценни книжа 352 164 −586
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 215 973 259
Общо активи 2 827 603 15 690
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 064 110 −869
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 782 066 −5 941
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 562 296 7 123
  2.2 Депозитно улеснение 219 673 −13 067
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 97 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 851 −117
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 196 090 15 282
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 105 939 15 949
  5.2 Други задължения 90 152 −667
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 52 326 5 812
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 635 −1 156
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 321 480
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 321 480
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 216 661 1 745
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 192 456
Общо пасиви 2 827 603 15 690

Данни за контакт за медиите