Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. únoru 2016

16. února 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. února 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,5 mld. EUR na 269,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. února 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 90 mil. USD 98 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 352,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 1 064,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,9 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 11,9 mld. EUR na 305,3 mld. EUR. Ve středu 10. února 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 61,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

V témže týdnu bylo z  dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) splaceno před dobou splatnosti 0,1 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala blízko nule, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 219,7 mld. EUR (oproti 232,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15 mld. EUR na 893,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 12. únoru 2016 Rozdíl v porovnání s 5. únorem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 5. únorem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 155,1 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 17,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 570,0 mld. EUR +12,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 122,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,1 mld. EUR na 562,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 304 491 −290
  2.1 Pohledávky za MMF 78 634 −659
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 225 857 369
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 992 127
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 331 −410
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 331 −410
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 104 −1 123
  5.1 Hlavní refinanční operace 60 200 −1 027
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 464 880 −100
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 24 4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 115 873 2 689
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 246 061 14 440
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 893 897 15 026
  7.2 Ostatní cenné papíry 352 164 −586
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 215 973 259
Aktiva celkem 2 827 603 15 690
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 064 110 −869
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 782 066 −5 941
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 562 296 7 123
  2.2 Vkladová facilita 219 673 −13 067
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 97 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 851 −117
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 196 090 15 282
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 105 939 15 949
  5.2 Ostatní závazky 90 152 −667
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 52 326 5 812
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 635 −1 156
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 321 480
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 321 480
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 216 661 1 745
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 192 456
Pasiva celkem 2 827 603 15 690

Kontakty pro média