Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. februarja 2016

16. februar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. februarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 269,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. februar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 90 mio USD 98 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 352,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 1.064,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,9 milijarde EUR na 105,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 11,9 milijarde EUR na 305,3 milijarde EUR. V sredo, 10. februarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 61,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 60,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2), v višini 0,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj enaka nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 219,7 milijarde EUR (v primerjavi z 232,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15 milijard EUR na 893,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 12. februarja 2016 Razlika od 5. februarja 2016 – kupljeno Razlika od 5. februarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,1 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 155,1 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 17,8 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 570,0 milijarde EUR +12,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 122,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,1 milijarde EUR na 562,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 304.491 −290
  2.1 Terjatve do MDS 78.634 −659
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 225.857 369
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.992 127
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.331 −410
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.331 −410
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.104 −1.123
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.200 −1.027
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 464.880 −100
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24 4
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 115.873 2.689
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.246.061 14.440
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 893.897 15.026
  7.2 Drugi vrednostni papirji 352.164 −586
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 215.973 259
Skupaj sredstva 2.827.603 15.690
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.064.110 −869
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 782.066 −5.941
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 562.296 7.123
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 219.673 −13.067
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 97 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.851 −117
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 196.090 15.282
  5.1 Širša država 105.939 15.949
  5.2 Druge obveznosti 90.152 −667
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 52.326 5.812
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.635 −1.156
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.321 480
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.321 480
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 216.661 1.745
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.192 456
Skupaj obveznosti 2.827.603 15.690

Stiki za medije