Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 lutego 2016 roku

16 lutego 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12.02.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld EUR do poziomu 269,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11.02.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 90 mln USD 98 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 352,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld EUR do poziomu 1064,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 15,9 mld EUR do poziomu 105,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 11,9 mld EUR do poziomu 305,3 mld EUR. W środę 10.02.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 61,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 60,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 0,1 mld EUR z tytułu dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2).

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było nadal bliskie zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 219,7 mld EUR (wobec 232,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15 mld EUR do poziomu 893,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 12.02.2016 Różnica wobec 5.02.2016 – zakup Różnica wobec 5.02.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,1 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 155,1 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 17,8 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 570,0 mld EUR +12,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 122,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,1 mld EUR do poziomu 562,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 304.491 −290
  2.1 Należności od MFW 78.634 −659
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 225.857 369
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.992 127
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.331 −410
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.331 −410
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.104 −1.123
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.200 −1.027
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 464.880 −100
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 24 4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 115.873 2.689
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.246.061 14.440
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 893.897 15.026
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 352.164 −586
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 215.973 259
Aktywa razem 2.827.603 15.690
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.064.110 −869
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 782.066 −5.941
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 562.296 7.123
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 219.673 −13.067
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 97 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.851 −117
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 196.090 15.282
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 105.939 15.949
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.152 −667
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 52.326 5.812
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.635 −1.156
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.321 480
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.321 480
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 216.661 1.745
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.192 456
Pasywa razem 2.827.603 15.690

Kontakt z mediami