Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. veebruar 2016

16. veebruar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. veebruaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,5 miljardi euro võrra 269,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. veebruar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 90 miljonit USA dollarit 98 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 352,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,9 miljardi euro võrra 1064,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,9 miljardi euro võrra 105,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 11,9 miljardi euro võrra 305,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. veebruaril 2016 möödus 61,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 0,1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga (varade kirje 5.2).

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 219,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 232,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15 miljardi euro võrra 893,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 12. veebruar 2016 Erinevus võrreldes 5. veebruariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 5. veebruariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,1 miljardit eurot -0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 155,1 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 17,8 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 570,0 miljardit eurot +12,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 122,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,1 miljardi euro võrra 562,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 304 491 −290
  2.1 Nõuded RVFle 78 634 −659
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 225 857 369
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 992 127
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 331 −410
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 331 −410
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 104 −1 123
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 200 −1 027
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 464 880 −100
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 24 4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 115 873 2 689
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 246 061 14 440
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 893 897 15 026
  7.2 Muud väärtpaberid 352 164 −586
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 215 973 259
Varad kokku 2 827 603 15 690
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 064 110 −869
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 782 066 −5 941
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 562 296 7 123
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 219 673 −13 067
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 97 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 851 −117
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 196 090 15 282
  5.1 Valitsussektor 105 939 15 949
  5.2 Muud kohustused 90 152 −667
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 52 326 5 812
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 635 −1 156
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 321 480
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 321 480
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 216 661 1 745
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 192 456
Kohustused kokku 2 827 603 15 690

Kontaktandmed