Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.2.2016

16.2.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.2.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 269,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.2.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 98 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 352,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,9 miljardilla eurolla 1 064,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,9 miljardilla eurolla 105,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 11,9 miljardilla eurolla 305,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.2.2016 erääntyi 61,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 60,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa (vastaavien erä 5.2) jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 0,1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 219,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 232,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15 miljardilla eurolla 893,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 12.2.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,1 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 155,1 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 17,8 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 570,0 miljardia euroa +12,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 122,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,1 miljardilla eurolla 562,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 304 491 −290
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 634 −659
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 225 857 369
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 992 127
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 331 −410
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 331 −410
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 104 −1 123
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 200 −1 027
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 464 880 −100
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 24 4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 115 873 2 689
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 246 061 14 440
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 893 897 15 026
  7.2 Muut arvopaperit 352 164 −586
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 215 973 259
Vastaavaa yhteensä 2 827 603 15 690
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 064 110 −869
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 782 066 −5 941
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 562 296 7 123
  2.2 Talletusmahdollisuus 219 673 −13 067
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 97 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 851 −117
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 196 090 15 282
  5.1 Julkisyhteisöt 105 939 15 949
  5.2 Muut 90 152 −667
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 52 326 5 812
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 635 −1 156
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 321 480
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 321 480
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 216 661 1 745
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 192 456
Vastattavaa yhteensä 2 827 603 15 690

Yhteyshenkilöt