Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 februari 2016

16 februari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 februari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 269,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 februari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 90 miljoen USD 98 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 352,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.064,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,9 miljard naar EUR 105,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 11,9 miljard naar EUR 305,3 miljard. Op woensdag 10 februari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 61,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 60,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) EUR 0,1 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 219,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 232,7 miljard de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15 miljard naar EUR 893,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 12 februari 2016 Verschil t.o.v. 5 februari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 5 februari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,1 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 155,1 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 17,8 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven activa EUR 570,0 miljard +EUR 12,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 122,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,1 miljard naar EUR 562,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 304.491 −290
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.634 −659
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 225.857 369
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.992 127
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.331 −410
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.331 −410
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.104 −1.123
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.200 −1.027
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 464.880 −100
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24 4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 115.873 2.689
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.246.061 14.440
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 893.897 15.026
  7.2 Overige waardepapieren 352.164 −586
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 215.973 259
Totaal activa 2.827.603 15.690
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.064.110 −869
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 782.066 −5.941
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 562.296 7.123
  2.2 Depositofaciliteit 219.673 −13.067
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 97 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.851 −117
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 196.090 15.282
  5.1 Overheid 105.939 15.949
  5.2 Overige verplichtingen 90.152 −667
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.326 5.812
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.635 −1.156
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.321 480
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.321 480
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 216.661 1.745
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.192 456
Totaal passiva 2.827.603 15.690

Contactpersonen voor de media