Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. veljače 2016.

16. veljače 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. veljače 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,5 mlrd. EUR na 269,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
11. veljače 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 90 mil. USD 98 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 352,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,9 mlrd. EUR na 1.064,1 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 15,9 mlrd. EUR na 105,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 11,9 mlrd. EUR na 305,3 mlrd. EUR. U srijedu, 10. veljače 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 61,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 60,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 0,1 mlrd. EUR u sklopu operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine).

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) i dalje je bila približno nula, dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 219,7 mlrd. EUR (u odnosu na 232,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15 mlrd. EUR na 893,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 12. veljače 2016. Razlika u odnosu na 5. veljače 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 5. veljače 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 155,1 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 17,8 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 570,0 mlrd. EUR +12,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 122,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 7,1 mlrd. EUR na 562,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 304 491 −290
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 634 −659
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 225 857 369
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 992 127
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 331 −410
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 331 −410
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 525 104 −1 123
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 60 200 −1 027
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 464 880 −100
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 24 4
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 115 873 2 689
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 246 061 14 440
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 893 897 15 026
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 352 164 −586
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 215 973 259
Ukupno imovina 2 827 603 15 690
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 064 110 −869
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 782 066 −5 941
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 562 296 7 123
  2.2 Novčani depoziti 219 673 −13 067
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 97 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 851 −117
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 196 090 15 282
  5.1 Opća država 105 939 15 949
  5.2 Ostale obveze 90 152 −667
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 52 326 5 812
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 635 −1 156
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 321 480
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 321 480
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 216 661 1 745
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 192 456
Ukupno obveze 2 827 603 15 690

Kontaktni podatci za medije