Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. februar 2016

16. februar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. februar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 269,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. februar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 90 mio. USD 98 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 352,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 1.064,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,9 mia. euro til 105,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 11,9 mia. euro til 305,3 mia. euro. Onsdag den 10. februar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 61,2 mia. euro, og en ny på 60,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer (aktivpost 5.2) til en værdi af 0,1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 219,7 mia. euro (mod 232,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15 mia. euro til 893,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 12. februar 2016 Ændring i forhold til 5. februar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 5. februar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 9,1 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 155,1 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 17,8 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 570,0 mia. euro +12,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 122,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,1 mia. euro til 562,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 304.491 −290
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.634 −659
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 225.857 369
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.992 127
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.331 −410
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.331 −410
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.104 −1.123
  5.1 Primære markedsoperationer 60.200 −1.027
  5.2 Langfristede markedsoperationer 464.880 −100
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 24 4
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 115.873 2.689
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.246.061 14.440
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 893.897 15.026
  7.2 Andre værdipapirer 352.164 −586
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 215.973 259
Aktiver i alt 2.827.603 15.690
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.064.110 −869
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 782.066 −5.941
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 562.296 7.123
  2.2 Indlånsfacilitet 219.673 −13.067
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 97 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.851 −117
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 196.090 15.282
  5.1 Offentlig forvaltning og service 105.939 15.949
  5.2 Andre forpligtelser 90.152 −667
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 52.326 5.812
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.635 −1.156
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.321 480
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.321 480
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 216.661 1.745
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.192 456
Passiver i alt 2.827.603 15.690

Medie- og pressehenvendelser