Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 12. februārī

2016. gada 16. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 12. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 269.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 11. februāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 90 milj. ASV dolāru 98 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 352.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 1064.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.9 mljrd. euro (līdz 105.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 11.9 mljrd. euro (līdz 305.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 10. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 61.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 0.1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijā (5.2. aktīvu postenis) saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 219.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 232.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15 mljrd. euro (līdz 893.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 12. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 5. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 5. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 155.1 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 17.8 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 570.0 mljrd. euro +12.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 122.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 562.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 304 491 −290
  2.1 SVF debitoru parādi 78 634 −659
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 225 857 369
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 992 127
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 331 −410
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 331 −410
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 104 −1 123
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60 200 −1 027
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 464 880 −100
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24 4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 115 873 2 689
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 246 061 14 440
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 893 897 15 026
  7.2 Pārējie vērtspapīri 352 164 −586
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 215 973 259
Kopā aktīvi 2 827 603 15 690
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 064 110 −869
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 782 066 −5 941
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 562 296 7 123
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 219 673 −13 067
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 97 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 851 −117
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 196 090 15 282
  5.1 Saistības pret valdību 105 939 15 949
  5.2 Pārējās saistības 90 152 −667
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 52 326 5 812
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 635 −1 156
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 321 480
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 321 480
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 216 661 1 745
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 192 456
Kopā pasīvi 2 827 603 15 690

Kontaktinformācija presei