Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. februáru 2016

16. februára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. februára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,5 mld. EUR na 269,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. februára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 90 mil. USD 98 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 352,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 1 064,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,9 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 11,9 mld. EUR na 305,3 mld. EUR. V stredu 10. februára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 61,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 60,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcej dlhodobejšej refinančnej operácie (položka 5.2 na strane aktív) predčasne splatených 0,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 219,7 mld. EUR (v porovnaní s 232,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15 mld. EUR na 893,9 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 12. februáru 2016 Zmena oproti 5. februáru 2016: nákup Zmena oproti 5. februáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 155,1 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 17,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 570,0 mld. EUR +12,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 122,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 7,1 mld. EUR na 562,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 304 491 −290
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 634 −659
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 225 857 369
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 992 127
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 331 −410
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 331 −410
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 104 −1 123
  5.1 Hlavné refinančné operácie 60 200 −1 027
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 464 880 −100
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 24 4
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 115 873 2 689
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 246 061 14 440
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 893 897 15 026
  7.2 Ostatné cenné papiere 352 164 −586
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 215 973 259
Aktíva spolu 2 827 603 15 690
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 064 110 −869
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 782 066 −5 941
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 562 296 7 123
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 219 673 −13 067
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 97 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 851 −117
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 196 090 15 282
  5.1 Verejná správa 105 939 15 949
  5.2 Ostatné záväzky 90 152 −667
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 52 326 5 812
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 635 −1 156
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 321 480
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 321 480
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 216 661 1 745
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 192 456
Pasíva spolu 2 827 603 15 690

Kontakt pre médiá