Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 februari 2016

9 februari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 februari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 268,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 februari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 90 miljoner USD 90 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 352,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 1 065 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5,1 på skuldsidan) minskade med 17,9 miljarder EUR till 90 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,7 miljarder EUR till 293,4 miljarder EUR. Onsdagen den 3 februari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 232,7 miljarder EUR (jämfört med 221,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,5 miljarder EUR till 878,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 5 februari 2016 Förändring jämfört med den 29 januari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 29 januari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,1 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 152,9 miljarder EUR +2,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 17,7 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 557,3 miljarder EUR +13,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 122,0 miljarder EUR - -0,9 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,3 miljarder EUR till 555,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 304.782 −710
  2.1 Fordringar på IMF 79.293 −1.208
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 225.489 498
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.865 −1.416
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.741 361
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.741 361
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 526.227 −7.811
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 61.227 −7.737
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 464.980 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 20 −74
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 113.184 −957
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.231.622 13.473
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 878.871 14.531
  7.2 Andra värdepapper 352.750 −1.058
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 1.920
9 Övriga tillgångar 215.714 −1.279
Summa tillgångar 2.811.913 3.582
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.064.979 2.368
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 788.007 9.621
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 555.172 −1.299
  2.2 Inlåningsfacilitet 232.740 10.920
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 95 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.968 −114
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 180.809 −15.009
  5.1 Offentliga sektorn 89.990 −17.942
  5.2 Övriga skulder 90.819 2.933
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.514 6.025
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.791 −1.017
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.840 785
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.840 785
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 214.916 822
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 97.737 102
Summa skulder 2.811.913 3.582
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media