Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. februáru 2016

9. februára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. februára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,9 mld. EUR na 268,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. februára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 90 mil. USD 90 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,1 mld. EUR na 352,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,4 mld. EUR na 1 065 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 17,9 mld. EUR na 90 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,7 mld. EUR na 293,4 mld. EUR. V stredu 3. februára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 61,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 232,7 mld. EUR (v porovnaní s 221,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 878,9 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 5. februáru 2016 Zmena oproti 29. januáru 2016: nákup Zmena oproti 29. januáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 152,9 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 17,7 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 557,3 mld. EUR +13,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 122,0 mld. EUR -0,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,3 mld. EUR na 555,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 304 782 −710
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 293 −1 208
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 225 489 498
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 865 −1 416
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 741 361
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 741 361
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 526 227 −7 811
  5.1 Hlavné refinančné operácie 61 227 −7 737
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 464 980 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 20 −74
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 113 184 −957
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 231 622 13 473
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 878 871 14 531
  7.2 Ostatné cenné papiere 352 750 −1 058
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 1 920
9 Ostatné aktíva 215 714 −1 279
Aktíva spolu 2 811 913 3 582
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 064 979 2 368
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 788 007 9 621
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 555 172 −1 299
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 232 740 10 920
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 95 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 968 −114
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 180 809 −15 009
  5.1 Verejná správa 89 990 −17 942
  5.2 Ostatné záväzky 90 819 2 933
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 514 6 025
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 791 −1 017
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 840 785
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 840 785
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 214 916 822
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 97 737 102
Pasíva spolu 2 811 913 3 582

Kontakt pre médiá