Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. februar 2016

9. februar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. februar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,9 mia. euro til 268,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. februar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 90 mio. USD 90 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,1 mia. euro til 352,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 1.065 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,9 mia. euro til 90 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,7 mia. euro til 293,4 mia. euro. Onsdag den 3. februar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69 mia. euro, og en ny på 61,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 232,7 mia. euro (mod 221,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,5 mia. euro til 878,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 5. februar 2016 Ændring i forhold til 29. januar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 29. januar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 9,1 mia. euro - -0,2 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 152,9 mia. euro +2,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 17,7 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 557,3 mia. euro +13,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 122,0 mia. euro - -0,9 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,3 mia. euro til 555,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 304.782 −710
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.293 −1.208
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 225.489 498
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.865 −1.416
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.741 361
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.741 361
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.227 −7.811
  5.1 Primære markedsoperationer 61.227 −7.737
  5.2 Langfristede markedsoperationer 464.980 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 20 −74
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 113.184 −957
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.231.622 13.473
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 878.871 14.531
  7.2 Andre værdipapirer 352.750 −1.058
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 1.920
9 Andre aktiver 215.714 −1.279
Aktiver i alt 2.811.913 3.582
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.064.979 2.368
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 788.007 9.621
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 555.172 −1.299
  2.2 Indlånsfacilitet 232.740 10.920
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 95 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.968 −114
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 180.809 −15.009
  5.1 Offentlig forvaltning og service 89.990 −17.942
  5.2 Andre forpligtelser 90.819 2.933
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.514 6.025
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.791 −1.017
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.840 785
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.840 785
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 214.916 822
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 97.737 102
Passiver i alt 2.811.913 3.582

Medie- og pressehenvendelser