Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. únoru 2016

9. února 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. února 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 268,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. února 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 90 mil. USD 90 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 352,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 1 065 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 17,9 mld. EUR na 90 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,7 mld. EUR na 293,4 mld. EUR. Ve středu 3. února 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 232,7 mld. EUR (ve srovnání s 221,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 878,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 5. únoru 2016 Rozdíl v porovnání s 29. lednem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 29. lednem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 152,9 mld. EUR +2,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 17,7 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 557,3 mld. EUR +13,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 122,0 mld. EUR -0,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,3 mld. EUR na 555,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 304 782 −710
  2.1 Pohledávky za MMF 79 293 −1 208
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 225 489 498
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 865 −1 416
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 741 361
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 741 361
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 526 227 −7 811
  5.1 Hlavní refinanční operace 61 227 −7 737
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 464 980 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 20 −74
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 113 184 −957
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 231 622 13 473
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 878 871 14 531
  7.2 Ostatní cenné papíry 352 750 −1 058
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 1 920
9 Ostatní aktiva 215 714 −1 279
Aktiva celkem 2 811 913 3 582
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 064 979 2 368
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 788 007 9 621
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 555 172 −1 299
  2.2 Vkladová facilita 232 740 10 920
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 95 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 968 −114
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 180 809 −15 009
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 89 990 −17 942
  5.2 Ostatní závazky 90 819 2 933
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 514 6 025
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 791 −1 017
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 840 785
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 840 785
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 214 916 822
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 737 102
Pasiva celkem 2 811 913 3 582

Kontakty pro média