Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 lutego 2016 roku

9 lutego 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5.02.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,9 mld EUR do poziomu 268,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4.02.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 90 mln USD 90 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 352,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld EUR do poziomu 1065 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 17,9 mld EUR do poziomu 90 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,7 mld EUR do poziomu 293,4 mld EUR. W środę 3.02.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 61,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 232,7 mld EUR (wobec 221,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,5 mld EUR do poziomu 878,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 5.02.2016 Różnica wobec 29.01.2016 – zakup Różnica wobec 29.01.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,1 mld EUR –0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 152,9 mld EUR +2,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 17,7 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 557,3 mld EUR +13,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 122,0 mld EUR –0,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 555,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 304.782 −710
  2.1 Należności od MFW 79.293 −1.208
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 225.489 498
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.865 −1.416
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.741 361
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.741 361
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.227 −7.811
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 61.227 −7.737
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 464.980 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 20 −74
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 113.184 −957
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.231.622 13.473
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 878.871 14.531
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 352.750 −1.058
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 1.920
9 Pozostałe aktywa 215.714 −1.279
Aktywa razem 2.811.913 3.582
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.064.979 2.368
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 788.007 9.621
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 555.172 −1.299
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 232.740 10.920
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 95 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.968 −114
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 180.809 −15.009
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 89.990 −17.942
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.819 2.933
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.514 6.025
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.791 −1.017
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.840 785
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.840 785
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 214.916 822
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.737 102
Pasywa razem 2.811.913 3.582

Kontakt z mediami