Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 februari 2016

9 februari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 februari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 268,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 februari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 90 miljoen USD 90 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 352,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 1.065 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,9 miljard naar EUR 90 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,7 miljard naar EUR 293,4 miljard. Op woensdag 3 februari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 232,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 221,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,5 miljard naar EUR 878,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 5 februari 2016 Verschil t.o.v. 29 januari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 29 januari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,1 miljard - -EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 152,9 miljard +EUR 2,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 17,7 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven activa EUR 557,3 miljard +EUR 13,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 122,0 miljard - -EUR 0,9 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,3 miljard naar EUR 555,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 304.782 −710
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.293 −1.208
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 225.489 498
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.865 −1.416
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.741 361
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.741 361
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 526.227 −7.811
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 61.227 −7.737
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 464.980 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 20 −74
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 113.184 −957
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.231.622 13.473
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 878.871 14.531
  7.2 Overige waardepapieren 352.750 −1.058
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 1.920
9 Overige activa 215.714 −1.279
Totaal activa 2.811.913 3.582
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.064.979 2.368
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 788.007 9.621
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 555.172 −1.299
  2.2 Depositofaciliteit 232.740 10.920
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 95 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.968 −114
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 180.809 −15.009
  5.1 Overheid 89.990 −17.942
  5.2 Overige verplichtingen 90.819 2.933
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.514 6.025
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.791 −1.017
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.840 785
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.840 785
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 214.916 822
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 97.737 102
Totaal passiva 2.811.913 3.582

Contactpersonen voor de media