Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 февруари 2016 г.

9 февруари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 5 февруари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,9 млрд. евро до 268,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 февруари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 90 млн. щатски долара 90 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 352,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 1065 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 17,9 млрд. евро до 90 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,7 млрд. евро до 293,4 млрд. евро. На 3 февруари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 69 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 232,7 млрд. евро (при 221,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,5 млрд. евро до 878,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 5 февруари 2016 г. Разлика спрямо 29 януари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 29 януари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,1 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 152,9 млрд. евро +2,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 17,7 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 557,3 млрд. евро +13,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 122,0 млрд. евро - -0,9 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1,3 млрд. евро до 555,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 304 782 −710
  2.1 Вземания от МВФ 79 293 −1 208
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 225 489 498
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 865 −1 416
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 741 361
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 741 361
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 227 −7 811
  5.1 Основни операции по рефинансиране 61 227 −7 737
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 464 980 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 20 −74
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 113 184 −957
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 231 622 13 473
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 878 871 14 531
  7.2 Други ценни книжа 352 750 −1 058
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 1 920
9 Други активи 215 714 −1 279
Общо активи 2 811 913 3 582
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 064 979 2 368
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 788 007 9 621
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 555 172 −1 299
  2.2 Депозитно улеснение 232 740 10 920
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 95 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 968 −114
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 180 809 −15 009
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 89 990 −17 942
  5.2 Други задължения 90 819 2 933
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 514 6 025
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 791 −1 017
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 840 785
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 840 785
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 214 916 822
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 97 737 102
Общо пасиви 2 811 913 3 582

Данни за контакт за медиите