Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. februarja 2016

9. februar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. februarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 268,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. februar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 90 mio USD 90 mio USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 352,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 1.065 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,9 milijarde EUR na 90 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,7 milijarde EUR na 293,4 milijarde EUR. V sredo, 3. februarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 69 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 61,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 232,7 milijarde EUR (v primerjavi z 221,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,5 milijarde EUR na 878,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 5. februarja 2016 Razlika od 29. januarja 2016 – kupljeno Razlika od 29. januarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 152,9 milijarde EUR +2,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 17,7 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 557,3 milijarde EUR +13,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 122,0 milijarde EUR - –0,9 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,3 milijarde EUR na 555,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 304.782 −710
  2.1 Terjatve do MDS 79.293 −1.208
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 225.489 498
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.865 −1.416
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.741 361
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.741 361
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 526.227 −7.811
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 61.227 −7.737
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 464.980 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 20 −74
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 113.184 −957
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.231.622 13.473
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 878.871 14.531
  7.2 Drugi vrednostni papirji 352.750 −1.058
8 Dolg širše države v EUR 27.065 1.920
9 Druga sredstva 215.714 −1.279
Skupaj sredstva 2.811.913 3.582
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.064.979 2.368
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 788.007 9.621
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 555.172 −1.299
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 232.740 10.920
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 95 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.968 −114
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 180.809 −15.009
  5.1 Širša država 89.990 −17.942
  5.2 Druge obveznosti 90.819 2.933
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.514 6.025
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.791 −1.017
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.840 785
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.840 785
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 214.916 822
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 97.737 102
Skupaj obveznosti 2.811.913 3.582

Stiki za medije