Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 5. februārī

2016. gada 9. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 5. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 268.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 4. februāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 90 milj. ASV dolāru 90 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 352.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 1 065 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.9 mljrd. euro (līdz 90 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.7 mljrd. euro (līdz 293.4 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 3. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 232.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 221.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.5 mljrd. euro (līdz 878.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 5. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 152.9 mljrd. euro +2.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 17.7 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 557.3 mljrd. euro +13.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 122.0 mljrd. euro –0.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 555.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 304 782 −710
  2.1 SVF debitoru parādi 79 293 −1 208
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 225 489 498
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 865 −1 416
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 741 361
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 741 361
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526 227 −7 811
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 61 227 −7 737
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 464 980 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 20 −74
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 113 184 −957
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 231 622 13 473
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 878 871 14 531
  7.2 Pārējie vērtspapīri 352 750 −1 058
8 Valdības parāds euro 27 065 1 920
9 Pārējie aktīvi 215 714 −1 279
Kopā aktīvi 2 811 913 3 582
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 064 979 2 368
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 788 007 9 621
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 555 172 −1 299
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 232 740 10 920
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 95 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 968 −114
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 180 809 −15 009
  5.1 Saistības pret valdību 89 990 −17 942
  5.2 Pārējās saistības 90 819 2 933
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46 514 6 025
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 791 −1 017
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 840 785
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 840 785
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 214 916 822
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 97 737 102
Kopā pasīvi 2 811 913 3 582

Kontaktinformācija presei