Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2016 г.

6 януари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 10,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 януари 2016 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава със 7,3 млрд. евро до 272,6 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 358 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 1083,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 10,8 млрд. евро до 59,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,9 млрд. евро до 346,4 млрд. евро. На 30 декември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 72,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 89 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 212,4 млрд. евро (при 177,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), намаляват с 2,1 млрд. евро до 803,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 1 януари 2016 г. Разлика спрямо 25 декември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 25 декември 2015 г. – изплащания Разлика спрямо 25 декември 2015 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,6 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,7 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 143,3 млрд. евро - - -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,3 млрд. евро - -0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 491,2 млрд. евро - - -1,8 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - - +0,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 24 млрд. евро до 555,9 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният ефект от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2015 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 973,225 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,0887 за 1 евро

Японска йена – 131,07 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2728 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 338 713 0 −10 138
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 115 3 129 5 799
  2.1 Вземания от МВФ 80 384 −2 1 302
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 226 732 3 131 4 497
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 109 −2 166 1 063
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 242 −177 −49
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 242 −177 −49
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 558 989 16 501 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 88 978 16 070 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 0 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 468 431 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 107 863 −3 926 22
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 803 135 −106 −2 040
  7.2 Други ценни книжа 358 023 −96 54
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 145 −2 −5
9 Други активи 230 810 888 4 577
Общо активи 2 781 145 14 046 −716
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 083 539 144 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 768 419 11 365 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 555 864 −23 996 0
  2.2 Депозитно улеснение 212 415 35 361 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 140 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 202 104 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 141 805 −10 422 −1
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 295 −10 796 −1
  5.2 Други задължения 82 510 374 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 54 529 13 718 −21
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 803 −25 67
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 677 −634 174
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 677 −634 174
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0 968
10 Други задължения 218 618 −205 2 658
11 Сметки за преоценка 346 172 0 −4 562
12 Капитал и резерви 97 201 0 0
Общо пасиви 2 781 145 14 046 −716