Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2016

6. januar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. januarja 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 10,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 7,3 milijarde EUR na 272,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 358 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 1.083,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,8 milijarde EUR na 59,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,9 milijarde EUR na 346,4 milijarde EUR. V sredo, 30. decembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 72,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 89 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 212,4 milijarde EUR (v primerjavi s 177,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 803,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 1. januarja 2016 Razlika od 25. decembra 2015 – kupljeno Razlika od 25. decembra 2015 – zapadlo Razlika od 25. septembra 2015 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,6 milijarde EUR - - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,7 milijarde EUR - - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 143,3 milijarde EUR - - –0.5 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,3 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 491,2 milijarde EUR - - –1,8 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - - +0,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24 milijard EUR na 555,9 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2015 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 973,225 EUR za unčo

USD: 1,0887 za EUR

JPY: 131,07 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2728 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0 −10.138
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 307.115 3.129 5.799
  2.1 Terjatve do MDS 80.384 −2 1.302
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 226.732 3.131 4.497
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.109 −2.166 1.063
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.242 −177 −49
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.242 −177 −49
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 558.989 16.501 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 88.978 16.070 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 0 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 468 431 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 107.863 −3.926 22
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.161.159 −201 −1.986
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 803.135 −106 −2.040
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.023 −96 54
8 Dolg širše države v EUR 25.145 −2 −5
9 Druga sredstva 230.810 888 4.577
Skupaj sredstva 2.781.145 14.046 −716
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.083.539 144 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 768.419 11.365 0
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 555.864 −23.996 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 212.415 35.361 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 140 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.202 104 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 141.805 −10.422 −1
  5.1 Širša država 59.295 −10.796 −1
  5.2 Druge obveznosti 82.510 374 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 54.529 13.718 −21
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.803 −25 67
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.677 −634 174
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.677 −634 174
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0 968
10 Druge obveznosti 218.618 −205 2.658
11 Računi prevrednotenja 346.172 0 −4.562
12 Kapital in rezerve 97.201 0 0
Skupaj obveznosti 2.781.145 14.046 −716